Artykuły
Nasi przyjaciele

Samobójstwa są drugą (po wypadkach)  przyczyną zgonów młodych ludzi. Większość aktów samobójczych jest dokonywanych w stanie depresyjnym, których objawy można rozpoznać stosunkowo wcześnie i udzielić pomocy. W materiale chcę wszystkim zainteresowanym przedstawić: 

 • sygnały mogące świadczyć o występowaniu depresji u dziecka,
 • czynniki ryzyka i czynniki chroniące dziecko przed depresją,
 • czynnika ryzyka i czynniki chroniące przed próbami samobójczymi,
 • sygnały zagrożenia możliwością podjęcia próby samobójczej.

 

Objawy depresji u dzieci i młodzieży 

Objawy depresji u dzieci i młodzieży według E. Pużyńskiej:

Na poziomie wewnętrznym Na poziomie zachowania się
 • smutek, rozpacz,
 • poczucie beznadziejności,
 • pustka wewnętrzna,
 • lęk, niepokój,
 • niska samoocena (jestem do niczego, nie dam rady)
 • niewiara we własne siły,
 • brak poczucia sensu życia (nikt mnie nie kocha)
 • nuda,
 • brak wiary w przyszłość,
 • poczucie osamotnienia ( nikomu na mnie nie zależy),
 • zagubienie,
 • poczucie winy,
 • słaba tolerancja na sytuacje stresujące,
 • chwiejność emocji – od euforii do rozpaczy,
 • gniew, złość
 • bóle głowy,
 • dolegliwości somatyczne,
 • zaburzenia łaknienia ( brak apetytu, bulimia, anoreksja),
 • zaburzenia snu ( bezsenność, nadmierna senność),
 • moczenie nocne,
 • ciągłe zmęczenie,
 • fobie szkolne,
 • ociężałość, apatia, zahamowanie , mutyzm,
 • bezradność, izolacja od otoczenia,
 • niechęć do aktywności,
 • brak dbałości o wygląd,
 • zaniedbywanie obowiązków,
 • roztargnienie,
 • brak zainteresowania otoczeniem i życiem,
 • ucieczka w świat fantazji,
 • autoerotyzm, nadużywanie używek,
 • niepokój ruchowy,
 • ucieczki,
 • wagary,
 • złośliwość wobec otoczenia,
 • drażliwość, napady wściekłości, dewastacja,
 • zachowania prowokacyjne, prowokujący ubiór, ( pozowanie na dziwaka i oryginała),
 • samookaleczania się,
 • próby samobójcze,
 • samobójstwo

 

Jak widać depresja objawia się w różnorodny sposób, często odległy od potocznego rozumienia depresji, która kojarzy się najczęściej ze smutkiem i apatią. Natomiast agresję, roztargnienie, niepokój ruchowy trudno skojarzyć z depresją. Nietypowość objawów młodzieńczej depresji skłoniła psychiatrów do wprowadzenia pojęcia depresja bez depresji.

 

Zaobserwowanych u dziecka objawów depresji nie można lekceważyć, ponieważ często prowadzą do działań autodestrukcyjnych

 

Uwaga

U dzieci w wieku 6-12 lat depresję charakteryzuje somatyzacja, czyli przeważają dolegliwości fizyczne- uczucie słabości i zmęczenia, brak apetytu, bóle głowy, brzucha, mięśni. Dominuje apatia i trudności w koncentracji uwagi, co przekłada się na problemy w nauce.

U dzieci w młodszym wieku szkolnym, często w obrazie depresji dominuje niepokój, rozdrażnienie, rozproszenie uwagi, ciągła i nadmierna aktywność bez przerwy na odpoczynek, co błędnie jest interpretowane jako ADHD.

 

Epizody depresji w okresie dojrzewania zdarzają się stosunkowo często. Polskie badania wskazują na ich rozpowszechnienie w populacji nastolatków 27-54 % w zależności od fazy dojrzewania i środowiska. Depresja w okresie dojrzewania ma wieloczynnikowe uwarunkowania: zmiany hormonalne, rozwój nowych funkcji poznawczych, zmiana środowiska, wzrost wymagań, presja ze strony rodziców, nauczycieli, rówieśników, konflikt interesów, podejmowanie nowych ról społecznych a także budowanie własnej tożsamości. Zmiany te wymagają uruchomienia zdolności adaptacyjnych, wywołują duże napięcia i są powodem wysokiego poziomu stresu.

Co predysponuje dziecko do wystąpienia depresji?

Czynników ryzyka wystąpienia depresji jest wiele, oto kilkanaście wymienianych przez wielu badaczy i praktyków.

Czynniki ryzyka depresji

 • Symptomy, takie jak: lęk, zaburzania zachowania, nadużywanie substancji psychoaktywnych, zaburzenia odżywiana się;
 • Wiek – końcowa faza okresu dojrzewania ( 15-19 lat);
 • Płeć –dziewczęta, kobiety częściej;
 • Depresyjni rodzice;
 • Wcześniejsze epizody depresji;
 • Stresujące wydarzenia życiowe;
 • Niska samoocena, brak kompetencji społecznych, neurotyzm;
 • Rozwód, separacja lub poważne konflikty pomiędzy rodzicami;
 • Styl wychowania oparty na nadmiernym kontrolowaniu dziecka;
 • Wykorzystywanie seksualne we wczesnym dzieciństwie;
 • Pochodzenie: niski statut społeczno-ekonomiczny;
 • Niska sprawność intelektualna, trudności w nauce;
 • Obniżenie się osiągnięć szkolnych;
 • Ubogie relacje z rówieśnikami;
 • Zmiany hormonalne w okresie pokwitania;
 • Zaburzenia snu;
 • Fizyczne dolegliwości.

Jak widać czynników predysponujących do pojawienia się depresji u dziecka jest wiele, czynników chroniących jest znacznie mniej i dlatego ich znajomość jest szczególnie ważna, by próbować skutecznie wspierać swoje dziecko czy ucznia.

 

Czynniki chroniące przed depresją: 

 • dobre relacje z rówieśnikami;
 • dobre relacje, co najmniej z jednym z rodziców;
 • dainteresowania, hobby, pasje, zajęcia dodatkowe.

Depresja manifestuje się w najbardziej dramatyczny sposób w okresie dojrzewania poprzez próby samobójcze i samobójstwa dokonane. Szacuje się, że na jedno samobójstwo przypada około 100 prób samobójczych. Według WHO 90% aktów samobójczych dokonywanych jest w nastroju lub stanie depresyjnym. Samobójstwo rzadko występuje nagle. Tu również jest mowa o czynnikach zwiększających ryzyko samobójstw.Większość z nich ma swoje źródło w rodzinie bądź szkole.

 

Czynniki ryzyka samobójstw uczniów: 

Rodzina Szkoła
 • konflikty,
 • presja,
 • przemoc,
 • autokratyczny styl wychowania,
 • uzależnienia,
 • bezrobocie rodziców,
 • ubóstwo,
 • brak poczucia przynależności
 • nastawienie na wyniki przy braku wsparcia,
 • negatywny klimat społeczny: podmiotowe traktowanie ucznia, wrogość, przemoc rówieśnicza,
 • brak poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
 • tolerowanie lub niezauważanie kontaktu uczniów ze środkami psychoaktywnymi,
 • brak oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania,
 • brak ofert pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

Czynniki chroniące młodzież przed samobójstwem: 

 • spójna rodzina, oparta na szacunku, współpracy, wsparciu,
 • duża odporność na stres,
 • poczucie satysfakcji wynikające z osiągnięć szkolnych,
 • poczucie więzi ze szkołą,
 • dobre relacje z rówieśnikami,
 • umiejętność poszukiwania pomocy i porady u innych,
 • umiejętności interpersonalne: kontrolowanie impulsów, umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • poczucie przynależności do społeczności szkolnej, odpowiedzialność za siebie i innych,
 • poczucie sensu życia, zaufanie do siebie i innych,
 • stabilne, bezpieczne środowisko rodzinne i szkolne,
 • dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i medycznej,
 • religijność.

 

Czynniki te wskazują jak ważne jest rozwijanie kompetencji wychowawczych, interpersonalnych rodziców i nauczycieli, by mogli udzielić wsparcia młodemu człowiekowi w kryzysie.

Im dłuższej działa czynnik destrukcyjny, tym większe zagrożenie. Młody człowiek w bardzo trudnej dla niego sytuacji doświadcza silnych emocji: lęk, gniew, poczucie wstydu i upokorzenia, żal, poczucie winy i smutku, które po pewnym czasie doprowadzają do przeciążenia emocjonalnego i depresji. Przy braku wsparcia i pomocy może uznać swoją sytuację za beznadziejną i zacząć uciekać przed cierpieniem.

Badania suicydologów wykazują, że 80% osób, które zamierza popełnić samobójstwo, usiłuje wcześniej w rozmaity sposób powiadomić o tym najbliższe otoczenie.

Wielu uczniów, którzy trafiają do poradni psychologiczno-pedagogicznej w związku z trudnościami wychowawczymi sygnalizowanymi przez szkołę czy rodziców: obniżenie motywacji do nauki, wagary, agresja, niekontrolowane wybuchy złości, bunt, w rozmowach z terapeutami ujawniają myśli i próby samobójcze, które towarzyszą im już od dawna. Warto, więc poznać i zauważać sygnalizujące zagrożenie samobójstwem zachowania młodego człowieka, by reagować, kiedy jest jeszcze czas.

Sygnały zagrożenia

Wczesne sygnały ostrzegawcze

 • wycofywanie się z kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, odwracanie się od nich,
 • zainteresowanie śmiercią,
 • wyraźne zmiany osobowości i poważne zmiany nastroju,
 • trudności z koncentracją,
 • trudności w szkole- obniżenie wyników w nauce,
 • zaburzenia jedzenia (utrata apetytu, objadanie się),
 • zaburzenia  snu (bezsenność lub nadmierna senność),
 • utrata zainteresowania rozrywką,
 • częste uskarżanie się na fizyczne dolegliwości,
 • nieustanne znudzenie,
 • utrata zainteresowań do rzeczy i spraw, które do tej pory były ważne,

 

Sygnały alarmujące - wysokie zagrożenie:

 • rozmawianie o samobójstwie lub o jego planowaniu,
 • wzrost impulsywności: agresja i przemoc,
 • zachowania buntownicze lub ucieczkowe ( wynikające z ogromnego napięcia emocjonalnego),
 • nagłe ekscesy alkoholowe lub narkotykowe („ znieczulanie się” lub „ wołanie o pomoc”),
 • odrzucenie pomocy: poczucie, że udzielenie pomocy już jest niemożliwe,
 • oskarżanie się „ jestem złym człowiekiem”,
 • wypowiadanie komunikatów na temat beznadziejności życia, braku wyjścia, beznadziejności,
 • odrzucanie otrzymywanych nagród, pochwał,
 • Używanie komunikatów typu: „ Niedługo przestanę być dla Ciebie problemem”, „ To już na nic się nie zda”, „ Już się nie zobaczymy”, „ Jestem niczym”, „ Nie warto się mną zajmować”, „ Chciałbym umrzeć”, „ Nie powinnam się urodzić”
 • nagłe przejście z depresji do stanu pogody i zadowolenia – co zwykle oznacza, ze dziecko po okresie walki wewnętrznej podjęło już decyzję o ucieczce od problemów i zakończeniu swojego życia,
 • rozdawanie kolegom swoich ulubionych przedmiotów, zwierzaków w dobre ręce,
 • ujawnianie myśli i tendencji samobójczych w utworach literackich i plastycznych,
 • słuchanie mrocznej muzyki,
 • fascynacja muzyką wcześnie zmarłych muzyków, często samobójców.

 

 

Jeżeli w ciągu ostatnich kilku tygodni lub dłużej nauczyciel, koledzy, zaobserwowali u ucznia co najmniej cztery z wymienionych wyżej sygnałów, zwłaszcza z czerwonej listy, szkoła powinna podjąć natychmiastowe działania, by rodzice udali się z dzieckiem do Poradni Zdrowia Psychicznego, aby psychiatra zweryfikował nasze podejrzenia i podjął terapię.

 


Opracowała Teresa Rudzińska - w oparciu o materiały ORE „ Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży” Joanna Szymańska 

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
59-700 Bolesławiec
ul. Trankiewiczów 11
tel. 757220793
tel.kom. 510 280 136
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lokalizacja