Pandemia-procedury
Nasi przyjaciele

Drogi Rodzicu,

 1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w Poradni, przekaż badającemu specjaliście istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 2. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 3. Nie posyłaj dziecka do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust, ołówek, kredki i długopis.
 5. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do Poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 6. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 7. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Dziękujemy

Procedura przeprowadzania badań  psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych w sytuacji pandemii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu

Cel procedury: Celem niniejszej procedury jest wskazanie bezpiecznego dla diagnostów oraz klientów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bolesławcu sposobu przeprowadzenia diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zakres procedury: Procedura swoim zakresem obejmuje wszystkich pracowników pedagogicznych dokonujących diagnozy, pracowników niepedagogicznych oraz  klientów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bolesławcu.

 1. Każdy klient (zarówno rodzic, jak i dziecko) chcący skorzystać z pomocy stacjonarnej udzielonej w budynku poradni zobowiązany jest do zachowania wymogu sanitarnego oraz ścisłego stosowania się do poniższej procedury.
 2. Rodzic powinien odpowiednio przygotować dziecko na wizytę w poradni w warunkach wymogu sanitarnego i wyjaśnić mu zasady bezpieczeństwa, które obecnie obowiązują w Poradni.
 3. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia diagnozy jest:
  • pomiar temperatury ciała dziecka i rodzica/prawnego opiekuna w pomieszczeniu do tego przeznaczonym w celu stwierdzenia braku infekcji. Osoby z temperaturą ciała 37 stopni i powyżej oraz z objawami chorobowymi będą odsyłane i zapraszane do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego,
  • wypełnienie przez klienta  Oświadczenia, w formie ankiety wstępnej kwalifikacyjnej dostępnej na miejscu.
 4. Rodzic ma obowiązek poinformowania diagnostę o przebytych chorobach dziecka w ciągu ostatnich 14 dni, oraz o możliwości kontaktu z osobami, które zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem możliwości zakażenia.
 5. Do Poradni przychodzi z dzieckiem tylko jeden z rodziców/ opiekunów prawnych, bez osób towarzyszących (innych dzieci i członków rodziny).
 6. Po wejściu do budynku poradni każdy klient (dziecko również) obowiązkowo dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym dostępnym przy drzwiach wejściowych do budynku poradni.
 7. Klienci/dzieci powyżej 4 roku życia i rodzice/prawni opiekunowie powinni mieć założoną maseczkę lub chustkę, zakrywającą usta i nos. Z tego obowiązku wyłączone są osoby, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, lub osoby mające trudność w samodzielnym zakryciu/odkryciu ust lub nosa.
 8. Rodzic wraz dzieckiem przychodzi na badanie do poradni o planowanej godzinie diagnozy (aby uniknąć przebywania zbyt dużej liczby osób w placówce).
 9. Klient zobowiązany jest przygotować wcześniej kserokopie załączanych dokumentów medycznych oraz innych dokumentów niezbędnych w procesie diagnostycznym.
 10. Każde diagnozowane dziecko powinno przynieść ze sobą na badanie:
  • w przypadku badania  dojrzałości szkolnej: ołówek, kredki,
  • w przypadku dziecka szkolnego: ołówek, narzędzie piszące (długopis, pióro).
 11. Diagnosta musi być wyposażony w odpowiednie środki zabezpieczające to znaczy: przyłbicę i/lub maseczkę, rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, dodatkowym zabezpieczeniem jest osłona w postaci szyby -pleksi na biurku pomiędzy diagnostą a klientem dzieckiem/rodzicem/opiekunem prawnym.
 12. Przed wejściem do gabinetu rodzic i dziecko powinni zdezynfekować i umyć ręce środkiem dostępnym w Poradni.
 13. Wywiad diagnostyczny rodzic pobiera ze strony internetowej Poradni, wypełnia w domu i dołącza do zgłoszenia dziecka/ ucznia lub zostawia w Poradni w dniu diagnozy.
 14. Po przekazaniu dziecka pod opiekę diagnosty, rodzic powinien opuścić teren Poradni i wrócić o czasie wskazanym przez diagnostę lub telefonicznym wezwaniu przez pracownika Poradni.
 15. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, jeżeli dziecko odmawia rozstania się z rodzicem, diagnosta może wyrazić zgodę na pozostanie rodzica w gabinecie pod warunkiem, że wielkość gabinetu spełnia wymogi 4m² na osobę i rodzic zachowa dystans 2m od diagnosty. W przypadku dzieci w tym wieku, rodzic może oczekiwać na nie, w specjalnie do tego wyznaczonym pomieszczeniu.
 16. Badania są przeprowadzane zgodnie ze standardami oraz zasadami  procedur  badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych stosowanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu.
 17. Diagnosta może podjąć decyzję o skróceniu procedury badania, pomijając niektóre próby i  stosując skrócone wersje testów.
 18. Po badaniu diagnosta umawia się z rodzicem na rozmowę telefoniczną w celu przekazania informacji na temat wyników badań.
 19. Po badaniu diagnosta jest zobowiązany do przewietrzenia gabinetu, dezynfekcji pomocy badawczych oraz biurka.
 20. Z diagnozy wyłączeni są pracownicy znajdujący się w grupie ryzyka: z chorobami układu krążenia i oddechowego, powyżej 60 roku życia.

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
59-700 Bolesławiec
ul. Trankiewiczów 11
tel. 757322658
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lokalizacja